Veelgestelde vragen & huishoudelijk reglement


 1. Wanneer start het dansjaar? En tot wanneer loopt het?
  De lessen gaan van start op maandag 11 september 2023. Het dansjaar loopt tot en met zaterdag 8 juni 2024.

 2. Gaan de lessen door tijdens vakanties? Tijdens de vakanties gaan de lessen niet door.

 3. Wanneer kan ik de kledij aankopen?
  In het begin van het dansjaar worden er 2 shopmomenten georganiseerd in de dansschool in Wevelgem. Op deze dagen kan je langskomen om je kind te voorzien van de geschikte kledij.

  Voor de afdeling Zwalm/Oudenaarde kan je de kledij de eerste weken aankopen.

 4. Vanaf welke leeftijd kunnen ze beginnen te dansen?
  Onze danslessen starten vanaf de peuterklas. 

 5. Kan ik tijdens de lessen kijken?
  Wij vragen om tijdens de lessen naar buiten te gaan. Omdat wij uit ervaring weten dat kinderen anders reageren met ouders erbij.

 6. Wanneer kan ik mijn kind eens zien dansen?
  Wij organiseren per afdeling een show waarop je dan de danskunsten van je dansertje kan bewonderen.
  - Afdeling Zwalm/Oudenaarde => 20-21 april 2024
  - Afdeling Wevelgem => Pinksteren 17-20 mei 2024
 7. Wat is de kostprijs?
  -1 les per week: 90 euro/semester
  - 2 lessen per week: 160 euro/semester
  - 3 lessen per week: 210 euro/semester
  - 4 lessen per week: 270 euro/semester
  - Vanaf 5 lessen per week: 330 euro/semester
  - Halfuur pointes: 35 euro/semester

 8. Welke kledij wordt er verwacht?
  Enkel voor ballet vragen wij een verplicht balletuniform. Voor de overige dansstijlen vragen wij sportieve kleren.
  Voor hiphop vragen we andere schoenen te gebruiken dan de schoenen die je aanhad om te komen.

 9. De lessen kunnen geannuleerd worden als er minder dan 3 leerlingen aanwezig zijn. Deze verloren lessen worden niet gecompenseerd.

 10. Het lidgeld is berekent op 12 lessen. Bepaalde dagen hebben meer of minder les door feestdagen.

  11.Kan ik een inschrijving nog annuleren?
  Een inschrijving kan altijd geannuleerd worden, maar lidgeld kan enkel terugbetaald worden op vertoon van een medisch attest. En met minimum van 6 weken uitval.
  Dit komt omdat wij veel kinderen moeten weigeren en soms blijkt er achteraf dan toch nog plaats te zijn door de geannuleerde kinderen. Vandaar deze maatregel.


  12.Lesuren
  Kreadance DiVa zal voor 1 juni het uurrooster bekend maken voor het nieuwe schooljaar .
  Kreadance DiVa heeft ten alle tijde het recht om lesuren te wijzigen.


  13. Kan ik geld terugtrekken van de mutualiteit?
  Bij bepaalde mutualiteiten kan je een deel terugkrijgen.
  HOE?
  Vraag naar de juiste documenten bij uw mutualiteit. Meestal kan je die zelf afdrukken van hun website. Vul deze formulieren ZELF volledig in.

  Bij betaling van het lidgeld ontvang je automatisch een attest die bezorgt kan worden aan de mutualiteit.


  14.Alle toegetreden leden hebben volgende plichten:

  Ieder toegetreden lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de dansschool.
  Ieder toegetreden lid betaald tijdig het lidgeld. De tarieven zijn beschikbaar op de website en inschrijvingsformulier. De betaling dient te gebeuren bij de inschrijving of voor deelname aan de 2de Als dit niet het geval is, wordt de toegang tot de les geweigerd. Dit wordt strikt toegepast! Voor elke dansles dient de danser zich aan te melden.

  Ieder toegetreden lid verbindt zich ertoe om de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven. De dansschool behoudt zich het recht voor om gelijk wie de toegang tot de dansschool te weigeren bij het niet naleven van onze regels.

  Ieder toegetreden lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij het aangesloten is naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van de federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde straffen of boetes die toegerekend worden aan het desbetreffende lid, worden uitgevoerd of betaald door het lid in kwestie.
  Ouders of verantwoordelijke dient het kind te begeleiden, tot de lesgever in de zaal aanwezig is en onmiddellijk na de les terug op te halen.
  Tijdens of na de dansles mogen er geen kinderen blijven spelen in de cafetaria of wachten binnen in 1 van de gebouwen waar de lessen doorgaan.


  15.GEDRAGSCODE


  Kreadance DiVa stelt dat dansen gelijk is aan :

  • plezier beleven en ontspanning

  • fysieke conditie en zelfvertrouwen verbeteren

  • communicatie en groepsleven ontwikkelen

  • langdurige vriendschap ontwikkelen

  • zelfdiscipline en verantwoordelijkheid stimuleren

  • respect en solidariteit

  • respecteer jezelf : geen gebruik van alcohol, drugs of doping

  • luister naar je lichaam en verzorg het goed

  • wees blij met wie je bent en hoe je eruit ziet

  • stel geen te hoge eisen aan jezelf

  • vraag uitleg over onduidelijkheden

  • ga respectvolvol en solidair om met alle dansers en lesgevers / vrijwilligers

  • er is geen plaats voor roddelen, concurrentie of pesten

  • gebruik geen fysiek, mentaal, verbaal, seksueel geeld

  • respecteer het recht op privacy en de lichamelijke en psychische integriteit van

   anderen

  • helpende handen zijn overal welkom

  • iedereen is welkom

  • respecteer de infrastructuur en materialen voor danslesgevers en clubbestuurders

  • wees een voorbeeld voor de dansers

  • heb respect voor iedereen

  • respecteer het recht op privacy en de lichamelijke en psychische integriteit van

   de dansers

  • blijf zelf op de hoogte van nieuwe technieken, richtlijnen, etc en school je

   regelmatig bij

  • zorg voor goede, veilige infrastructuren en materialen en gepaste muziek


  16.TUCHT EN SANCTIES


  - Wanneer een toegetreden lid het huishoudelijk reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan het bestuur een onafhankelijk orgaan samenstellen dat zal oordelen over het uitsluiten van dit toegetreden lid. Het bestuur zorgt ervoor dat de tuchtregeling overeenkomstig artikel 8 van het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996 nageleefd worden.

  • - Indien de danser niet in staat is om de lessen te volgen of om een andere reden lessen mist, is er geen terugbetaling van het lidgeld.

  • - Dansers die tijdens het dansseizoen de dansschool vrijwillig verlaten, kunnen geen aanspraak maken op terugbetaling van het lidgeld.

  • - De dansschool heeft het recht schade aan het gebouw en/of materialen veroorzaakt door de danser te verhalen bij de danser.

  • - De dansschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de dansers tijdens de danslessen en de activiteiten.

  • - De dansschool en haar lesgevers en bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens de danslessen en de activiteiten.

  • - De dansschool en haar lesgevers en de bestuursleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor voorvallen die gebeuren voor en na de uren van de dansles waarvoor ingeschreven werd.


  17. Houden jullie rekening met het privacybeleid?
  Als u uw kind inschrijft op ons online ledenprogramma, dan stemt u toe dat wij foto's mogen publiceren van uw dansertje op sociale media.
  Persoonlijke gegevens worden enkel voor ons gebruikt.


  PRIV ACYBELEID

  Beste dansers en ouders van de dansers van onze dansschool,
  Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving “de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG” dient dansschool Kreadance DiVa deze “privacyverklaring” te richten aan al diegenen van wie we gegevens in ons online ledenprogramma ‘Peepl’ bijhouden.
  De AVG stelt dat wij gehouden zijn:
  ·de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze


  Privacyverklaring;
  ·de verwerking van je persoonsgegevens te beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn;
  ·te vragen om je uitdrukkelijke toestemming;
  ·de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  ·geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  Je persoonsgegevens worden door Kreadance DiVa verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
  ·voor de ledenadministratie als uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap;·voor het versturen van informatie en andere uitnodigingen op onze activiteiten.
  Wij wensen de volgende persoonsgegevens op te slaan en te verwerken:
  naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon- fax- en gsm-nummer en e-mail.
  De gegevens worden intern verwerkt door de bevoegde leden van de dansschool. Enkel voor de verzekering worden de adressen bezorgd aan een externe verzekeringsdienst die eveneens gehouden is aan de privacywetgeving. Wij geven verder nooit persoonsgegevens door aan verwerkers dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
  De gegevens die op onze websitewww.kreadancediva.beverschijnen worden door jou bepaald en zullen op eenvoudig verzoek aangepast worden. Tevens kunnen wij slechts persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier de uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen van voor de intrekking. Wij verstrekken in elk geval geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  Kreadance DiVa bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. We bewaren de gegevens van het lidmaatschap enkel omwille van de mogelijkheid van een eventuele herinschrijving.
  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger .
  Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  - Alle personen die namens Kreadance DiVa van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan.
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen met:
  Dimitri Covent
  – info@kreadancediva.be

  Bovendien heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Https://https://www.privacycommission....
  FR:https://www.privacycommission....